Paypal注册与认证

? 一、打开www.paypal.com如下图所示:

?

?

二、选择账户类型,如下图所示:

?

?

三、填写注册信息,包括注册邮箱,地址,信用卡信息,如下图所示:

?

?

四、完成填写注册信息之后,就完成注册Paypal

?

?

?

五. 注册的时候没有完成信用卡信息,则后续需补充认证(完整填写后注册的不需要)

?

Step 1 邮箱(如何验证了系统会打勾)

?

?

?

Step 2、连接银行卡信息(信用卡账单地址和信用卡信息要一致)

?

?

?

Step 3、点击Confirm Phone,补充完成个人信息的填写

?

?

?